Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Etnicitet och människa-djur kommunikation

En analys av barns och ungdomars kommunikation med hästar vid hästunderstödd terapi

Medverkande

Jens Allwood (jens@ling.gu.se), professor i allmän språkvetenskap.

Nataliya Berbyuk Lindström (berlinds@chalmers.se), fil. dr., i allmän språkvetenskap med inriktning mot interkulturell kommunikation i sjukvården.

Margareta Håkanson (margareta.hakanson@comhem.se) leg. sjukgymnast, med.lic. i allmän medicin med inrikting mot användningen av hästar som resurs vid sjukgymnastisk behandling.

Anna Lundberg (anna.lundberg@hmh.slu.se), fil.dr. i etologi, med inriktning på hästens beteende inom hästnäring och utbildning. 

Projektets syfte är att beskriva, analysera och att jämföra hur barn och ungdomar med olika etnisk bakgrund kommunicerar med hästar i terapi- och fritidsaktiviteter. Fokus ligger på att studera både inblandade människors och djurs kommunikativa beteende och andra reaktioner.

Några av projektets viktigaste frågeställningar är: Hur ser kommunikationen ut mellan människa och häst inom utvalda (de mest förekommande) aktiviteter i samband med behandlingar och fritidsridning? Vilka särdrag i människas kommunikation med häst kan relateras till etnicitet? Finns det särdrag i hur människor relaterar till hästar som kan ha sina grunder i kulturella skillnader, bl.a. värderingar relaterade i syn på djur? Vilka språk använder barn och ungdomar i kommunikation med hästar? Använder de sina modersmål eller svenska? Vilka kulturella värderingar i attityder till hästar inverkar på patienters och deras anhörigas syn på behandlingen? Vilka aspekter bör tas upp i utbildning av personal vid ridskolan i relation till möten med elever/patienter med olika etniska backgrund? Påverkas hästens välfärd under olika moment i hästunderstödd terapi och kan detta i så fall även relateras till ryttarens etnicitet?

I projektet som är ett forskningssamarbete mellan lingvister från Göteborgs Universitet och etologer från Sveriges Lantbruksuniversitet kommer metoder från båda disciplinerna att användas med syfte att bidra till metodutveckling i studier av människa - djur interaktion. Således kommer videoinspelning av specifika avgränsade situationer med människa-häst interaktion kompletteras med observationsstudier och med intervjuer av de som är berörda. Hästarnas reaktioner kommer att observeras samt mätas med pulsmätare.

Page Manager: Pavel Rodin|Last update: 1/28/2011
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?